Gå til indhold

Samarbejdsvilkår

Samarbejdsvilkårene er gældende for deltagelse i Gældsstyrelsens Advokatpanel.

1. Konkurssager omfattet af panelordningen

Alle sager, hvor Gældsstyrelsen er konkursrekvirent, er som udgangspunkt omfattet af panelordningen og paneldeltagerne vil blive indstillet i disse sager efter et turnusprincip. Indstillingen kan undtagelsesvis fraviges, såfremt det er nødvendigt ift. en konkret sag. Se afsnit 5.1 Udvælgelsesmetoden.

Hvis det undtagelsesvis vurderes, at sagen har stor samfundsmæssig betydning, sagen er principiel eller hvis Gældsstyrelsen har en særlig kreditorinteresse i det konkrete konkursbo, er sagen ikke omfattet af panelordningen.

2. Vederlag

Paneldeltager modtager ingen form for vederlag direkte fra Gældsstyrelsen for deltagelse i panelet eller for udførelse af bobehandling i de konkurssager, hvor paneldeltager indstilles som kurator af Gældsstyrelsen og på baggrund heraf udpeges af skifteretten. Paneldeltagerne modtager heller ikke vederlag, såfremt skifteretten ikke udpeger vedkommende som kurator.

3. Krav til paneldeltagere

Paneldeltagere skal i forbindelse med optagelsen i panelet dokumenteret at opfylde følgende krav og kriterier:

  • være praktiserende advokat
  • have mindst 4 års erfaring som kurator i konkurssager
  • på ansøgningstidspunktet ikke have ubetalt, forfalden gæld til det offentlige, der overstiger beløbet i retsplejelovens § 121, stk. 3.

Som paneldeltager skal ovenstående krav til enhver tid være opfyldt.

I forbindelse med varetagelsen af opgaven skal paneldeltageren kommunikere sikkert og i overensstemmelse med blandt andet skattelovgivningens særlige regler om tavshedspligt samt reglerne for behandling af persondata.

Paneldeltageren skal give møde personligt i skifteretten. Dette for at sikre den mest effektive opstart af bobehandlingen samt undgå unødvendige omkostninger ved senere afhøringer i skifteretten. Såfremt paneldeltageren er forhindret i at give møde personligt, orienteres Gældsstyrelsen herom på forhånd. Anden advokat, der tillige opfylder kriterierne for optagelse i advokatpanelet kan sendes i paneldeltagerens sted.

Paneldeltageren skal i håndteringen af sager, hvor han/hun udpeges af retten som kurator på baggrund af Gældsstyrelsens indstilling, være:

  • fleksibel, mødestabil og udvise gode samarbejdsevner
  • punktlig, ordentlig og redelig, og
  • arbejde effektivt med henblik på at opnå størst mulig dividende til konkursboets kreditorer.

Pladsen som paneldeltager er personlig og kan derfor ikke overdrages til anden advokat.

4. Fast forretningssted

Paneldeltagerne kan blive optaget i den eller de retskredse, hvor paneldeltageren har fast forretningssted. Ved fast forretningssted forstås et bemandet kontor, hvorfra paneldeltageren flere gang om måneden arbejder fra.

Kravet om fast forretningssted skyldes Gældsstyrelsens ønske om, at paneldeltagerne har en stedlig tilknytning til den retskreds, hvor paneldeltageren indstilles. Dette kan bidrage til færre omkostninger for konkursboet.

Skifter paneldeltageren kontor til et andet advokatfirma, og har dette advokatfirma fast forretningssted i en retskreds, hvor paneldeltagerne ikke er optaget, kan paneldeltageren bliver optaget i denne retskreds i forbindelse med skiftet.

Hvis et advokatfirma opretter fast forretningssted i en ny retskreds, kan paneldeltageren søge om optagelse i den nye retskreds i forbindelse med den næste ansøgningsrunde, såfremt paneldeltageren opfylder kravet om at arbejde fra kontoret flere gange om måneden.

5. Udvælgelse af paneldeltager til indstilling som kurator i de konkrete konkurssager samt optagelse i panelet ved kommende ansøgningsrunder

5.1. Udvælgelsesmetode

Udvælgelse af paneldeltager til indstilling som kurator i konkrete konkurssager foretages som udgangspunkt efter en objektiv model, hvor paneldeltagerne efter tur udvælges på baggrund af en liste, hvorpå paneldeltagerne er angivet i alfabetisk rækkefølge sorteret på efternavn. Listen offentliggøres på Gældsstyrelsens hjemmeside, jf. punkt 9 nedenfor.

Udgangspunktet kan fraviges af Gældsstyrelsen, når Gældsstyrelsen vurderer, at særlige forhold gør sig gældende. Særlige forhold kan eksempelvis være behov for lokal- og/eller branchekendskab, sammenkædning med andre sager mm.

Såfremt særlige forhold gør sig gældende foretages udvælgelsen af advokat til indstilling som kurator efter en konkret vurdering af paneldeltagernes kompetencer og erfaringer sammenholdt med omstændighederne i den konkrete sag. I tilfælde, hvor flere paneldeltagere vurderes lige egnede, vil Gældsstyrelsen inddrage et hensyn om at sikre en ligelig fordeling af sager mellem paneldeltagerne i vurderingen. Er der ingen egnede i den pågældende retskreds, når henses til de særlige forhold, der konkret gør sig gældende, vil Gældsstyrelsen efter tilsvarende konkret vurdering af paneldeltagernes kompetencer og erfaringer kunne udvælge en egnet advokat fra panelet i en anden retskreds.

Paneldeltagerne opnår ikke ved deltagelse i panelet en garanti for at blive udvalgt i et vist antal konkurssager.

5.2. Opdatering af ansøgningsmateriale

Indstillingen af en paneldeltager i konkurssager, hvor særlige forhold gør sig gældende, kan som anført ske på baggrund af en vurdering af den enkelte paneldeltagers kompetencer og erfaringer sammenholdt med sagens særlige forhold. Paneldeltagere får derfor mulighed for at supplere deres oprindelige ansøgning med yderligere opnåede kompetencer og erfaringer, der kan være relevante for udvælgelsen. I forbindelse med nye ansøgningsrunder vil Gældsstyrelsen opfordre eksisterende paneldeltagere til inden for en given frist at fremsende supplerende dokumentation og/eller oplysninger.

I det omfang Gældsstyrelsen i forbindelse med en ansøgningsrunde finder grundlag for at ændre på krav og/eller kriterier for at være deltager i panelet, kan Gældsstyrelsen på tilsvarende vis anmode eksisterende paneldeltagere om inden for en given frist at indsende supplerende oplysninger og/eller dokumentation. Såfremt paneldeltageren ikke kan leve op til de ændrede krav, vil paneldeltageren udgå fra panelet.

6. Samarbejdet i den enkelte sag

Det er Gældsstyrelsen, som vurderer, hvorvidt der skal indgives konkursbegæring, ligesom det er Gældsstyrelsen, som fremsender varsel med frist for betaling til virksomheden. Såfremt der ikke sker betaling eller indgås en betalingsaftale, indgiver Gældsstyrelsen konkursbegæringen til skifteretten. I skifteretten er det også Gældsstyrelsen der møder og fremsætter begæringen om konkurs. Paneldeltageren møder med, men ikke for Gældsstyrelsen.

Forud for første møde i skifteretten vil Gældsstyrelsens sagsbehandler foretage vurderingen af, hvilken paneldeltager der skal indstilles som kurator og på den baggrund kontakte denne. Såfremt paneldeltageren er eller bliver bekendt med, at vedkommende ikke kan påtage sig hvervet som kurator som følge af inhabilitet, eller andre årsager gør, at paneldeltageren ikke bør udpeges som kurator i den konkrete sag, skal dette straks meddeles Gældsstyrelsen.

Da det er Gældsstyrelsens sagsbehandler, som møder og fremsætter konkursbegæringen i skifteretten, ydes der, jf. punkt 2 ovenfor, ikke et honorar til advokaten for fremmødet.

7. Kontaktoplysninger

Gældsstyrelsens jurakontor er ansvarlig for advokatpanelet. Kontakt kan ske til advokatpanel@gaeldst.dk.

8. Om behandling af persondata

Oplysninger, der afgives i forbindelse med en ansøgning om optagelse i panelet samt deltagelse i panelet, vil blive behandlet og efterfølgende opbevaret i styrelsens sagsbehandlingssystem, da Gældsstyrelsens efter offentlighedsloven og arkivloven har pligt til at journalisere og bevare de oplysninger, som styrelsen modtager i forbindelse med oprettelsen og driften af panelet. Sletning af oplysninger kan derfor alene ske i det omfang, dette er i overensstemmelse med lovgivningen. Oplysninger om navn, arbejdsgiver/virksomhed, retskreds, særlige specialer/branchekendskab og lokalkendskab vil blive offentliggjort på Gældsstyrelsens hjemmeside af hensyn til at skabe gennemsigtighed omkring panelet og dets deltagere.

Paneldeltageren indsendelse af ansøgning med bilag, herunder samarbejdsvilkårene i underskrevet stand, anses for samtykke til den beskrevne behandling. Såfremt en paneldeltager ønsker at tilbagekalde sit samtykke til den fremtidige behandling af de pågældende oplysninger, kan dette ske med digital post til Gældsstyrelsens postkasse vedrørende advokatpanelet. For yderligere oplysninger om de registreredes rettigheder efter databeskyttelsesforordningen henvises der til Gældsstyrelsens privatlivspolitik, som kan læses på siden Privatlivspolitik.

9. Kontrol og gennemsigtighed

Gældsstyrelsen vil med henblik på at øge gennemsigtigheden om panelet og om paneldeltagernes kompetencer, på Gældsstyrelsens hjemmeside offentliggøre en liste over samtlige paneldeltagere fordelt på retskredse og disses oplyste kompetencer.
Gældsstyrelsens jurakontor vil løbende føre kontrol med kvaliteten af bobehandlingen i konkurssagerne. Kontrollen gennemføres som udgangspunkt ved stikprøvebaserede gennemgange af bobehandlingen i de enkelte konkurssager. Gældsstyrelsen har til hensigt at offentliggøre resultatet af disse kontroller i anonymiseret form på Gældsstyrelsens hjemmeside.

10. Varighed, pause og ophør

En deltager i advokatpanelet er optaget for en periode på 6 år. Denne periode kan fornys undervejs i perioden eller ved periodens udløb. Perioden fornys ved ny ansøgning. Hvis paneldeltagerne ikke har ansøgt om optagelse ved ansøgningsperiodens udløb, vil deltagelsen i advokatpanelet ophøre automatisk.

Gældsstyrelsen kan sætte deltageren på pause i en periode, hvis deltageren ikke er i stand til at varetage opgaven som kurator. Det kan være grundet sygdom, orlov eller lignende. En pause afsluttes, når paneldeltageren giver Gældsstyrelsen besked om, at det forhold der forhindrede varetagelsen af kuratoropgaven, ikke længere er til hinder herfor. Pausen har ingen indflydelse på paneldeltagernes fremtidige deltagelse i panelet.

Såfremt Gældsstyrelsen modtager oplysninger eller på anden vis bliver opmærksom på forhold, der rejser tvivl om paneldeltagerens opfyldelse af samarbejdsvilkårene, herunder evnen til at kunne fungere som bobehandler, kan det medføre, at paneldeltageren ikke kan fortsætte som paneldeltager. Inden paneldeltageren fjernes fra panelet, vil paneldeltageren blive forelagt oplysningerne, ligesom Gældsstyrelsen vil stille en rimelig frist til afgivelse af bemærkninger til oplysningerne.

Såfremt Gældsstyrelsen bliver opmærksom på, at paneldeltageren har handlet på en måde der gør, at Gældsstyrelsen mister tilliden til paneldeltageren, kan Gældsstyrelsen fjerne paneldeltageren fra advokatpanelet. Inden paneldeltageren fjernes fra panelet, vil paneldeltageren blive forelagt oplysningerne, ligesom Gældsstyrelsen vil stille en rimelig frist til afgivelse af bemærkninger til oplysningerne.

Gældsstyrelsen forbeholder sig retten til ansvarsfrit at opløse panelet uden varsel, såfremt Gældsstyrelsen måtte vurdere, at det etablerede panel ikke fungerer efter hensigten.

 

Vilkårene er opdateret primo 2021